CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ JARDINERIA I FLORISTERIA

Tel. 93 792 02 41 - 606 186 339
ciclejardineria@presentarenys.net

BLOG CICLE FORMATIU

Titulació

Tècnic en Jardineria i Floristeria

Durada (cicle no concertat - quota mensual)

2.000 h (2 cursos acadèmics):

1.617 h a l’escola – 383 h al centre de treball (FCT)

Formes d’accés

• Títol de l’ESO
• Prova d’accés a CF de Grau Mitjà (≥ 17 anys)
• Un altre cicle formatiu o FP
• Títol de Batxillerat o 2n de BUP aprovat
• Curs de formació específic per a l’accés als CF de Grau Mitjà (CAM)
• Haver superat els mòduls obligatoris d’un PQPI
• Títol de tècnic o de tècnic auxiliar
• Prova d’accés a la universitat (≥ 25 anys)

Objectius del cicle

• Conèixer les etapes en la instal·lació, el manteniment i la restauració de jardins, d’exterior i d’interior.
• Conèixer i saber implantar i mantenir diferents tipus de gespes i entapissants d’ús domèstic i esportiu.
• Realitzar la producció de plantes ornamentals en un viver.
• Aprendre les tècniques i els principis artístics de l’ornamentació floral.
• Utilitzar i mantenir les màquines i instal·lacionsde qualsevol mena complintla normativa de seguretat i ambiental.
• Conèixer les eines de gestió i els avantatges de la iniciativa emprenedora o del treball per compte aliè.
• Obtenir una experiència laboral real de treball en una empresa del sector.

Sortides professionals

• Treballador especialitzat en vivers i centres de jardineria
• Treballador especialitzat en manteniment de jardins, zones verdes i zones esportives
• Treballador especialitzat en esporga d’alçada
• Autònom d’empreses de jardineria i floristeria
• Treballador de parcs urbans i jardins històrics i/o botànics
• Treballador en vivers en general
• Treballador qualificat en cultiu de plantes en vivers
• Treballador especialista en recollida de llavors i fruits en alçada
• Treballador qualificat en producció de llavors
• Empeltador
• Oficial de floristeria
• Venedor de floristeria

Organització

Distribució: Intensiu, dos cursos - Horari: Matins

Horari 1r curs

Inici classes: 8 h - Finalització classes: 13.30 h

Horari 2n curs

Inici classes: 8 h - Finalització classes: 14.30 h

Mòduls formatius

• Fonaments agronòmics (198 h)
• Taller i equips de tracció (132 h)
• Infraestructures i instal·lacions agrícoles (99 h)
• Principis de sanitat vegetal (99 h)
• Control fitosanitari (99 h)
• Implantació de jardins i zones verdes (165 h)
• Manteniment i millora de jardins i zones verdes (132 h)
• Producció de plantes i pans d’herba en viver (165 h)
• Composicions florals i amb plantes (66 h)
• Establiments de floristeria (66 h)
• Tècniques de venda en jardineria i floristeria (66 h)
• Formació i orientació laboral (99 h)
• Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
• Anglès tècnic (99 h)
• Síntesi (66 h)
• Formació en centres de treball (383 h)

Normativa

• És imprescindible el respecte entre tots els membres integrants de la comunitat educativa (professors, alumnes, personal no docent...).
• S’ha de respectar el material (eines, maquinària, etc.), el mobiliari i les instal·lacions. Les aules s’han de mantenir neta i ordenada.
• Cal tenir cura del vocabulari i ser respectuós.
• No es pot fumar dins el recinte escolar ni en els seus voltants.
• Cal que totes les absències i retards estiguin justificats.
• No es poden fer gravacions de veu ni d’imatge sense el permís de direcció.
• Cal puntualitat a les entrades i sortides de totes les hores de classe.
• Cal tenir cura de la higiene personal i anar vestit tal com correspon a les activitats pròpies del cicle formatiu (guants, botes, pantalons i samarreta/folre verd o marró fosc).

Avaluació

• L’avaluació del cicle serà contínua i es realitzarà per unitats formatives.
• L’avaluació del mòdul professional s’obté amb la superació de totes les unitats formatives que el componen
• La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
• La qualificació final de cada mòdul professional s’obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada unitat formativa, en funció de les hores.
• L’alumne promociona de curs quan ha superat més del 60% de les hores del curs.

Formació en Centres de Treball (FCT)

• Aquesta formació té un doble vessant: per una banda facilitar a l’alumne un primer contacte amb el món laboral, i permetre que adquireixi una experiència com a pas previ a la seva primera ocupació.
• Per altra banda, els serveix per consolidar els coneixement teòrics assolits a l’escola i aprendre noves metodologies de treball.
• La realització d’aquest mòdul és possible gràcies a la col·laboració de l’escola amb empreses del sector.

Convalidacions Formació en Centres de Treball (FCT)

Les exempcions de les pràctiques en empreses s’han de demanar al tutor del curs.

Resum d’exempcions de la FCT:
· Parcial 1:
Experiència laboral en qualsevol activitat professional
Exempció del 25% de les hores de la FCT
Acreditar com a mínim el doble de les hores del mòdul de FCT
· Parcial 2:
Experiència laboral en el mateix camp i competències professionals
Exempció del 50% de les hores de la FCT
Acreditar com a mínim la meitat de les hores del mòdul de FCT
·Total:
Experiència laboral en el mateix camp i competències professionals
No ha de cursar la FCT
Acreditar com a mínim un nombre d’hores igual o superior a les del mòdul de FCT

Visites i sortides tècniques

Durant el curs es duran a terme diferents visites i sortides tècniques per tal d’ampliar continguts, que s’han explicat als mòduls formatius, i per conèixer de primera mà centres especialitzats en tècniques de jardineria i floristeria.